Provozní řád

I. Název provozovny

Dostihová 1,
763 15 Slušovice,
tel. 732 845 863,
e-mail: mhubackova@seznam.cz

II. Identifikace provozovatele

Martina Hubáčková
Březová 113
763 15 Slušovice
Masérské, rekondiční a regenerační služby
IČ 88078540

III. Odpovědná osoba v provozovně

Martina Hubáčková, zdravotní průkaz: ano

IV. Druh a rozsah poskytovaných služeb

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Masáže:
• klasické;
• aromaterapeutické;
• reflexní;
• baňkování;
• lávové kameny;
• kraniosakrální terapie.

Neprovádí se výkony porušující integritu kůže.

V. Údaje o provozovně

Provozovna je umístěna ve zděné budově na kraji města v nehlučném prostředí. Plocha provozovny se stává z jedné místnosti k provozu masérské praxe a vedení administrativy o ploše 16,61 m2. Na podlaze je lino a stěny jsou vybíleny. V prostorách kuchyňky je umístěno umývadlo s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody. V odděleném prostoru je sprcha pro klienta a oddělené WC s umyvadlem. Výška místností je 3 m.
Osvětlení je přímé-přes velkoplošná okna, opatřená horizontálními žaluziemi, nepřímé – umělé (žárovkové) osvětlení. Zajištěna přirozená ventilace v masážní a administrativní místnosti; nucená ventilace na WC a sprše.
Topení je centrální – zajištěna minimální teplota 20°C v celé provozovně.
Voda je pitná – městský rozvod; teplá voda – centrální rozvod.
Kanalizace – napojení na městskou kanalizaci.

VI. Manipulace s odpady

V provozovně není předpoklad vzniku nebezpečných, zvlášť nebezpečných a infekčních odpadů. Ostatní odpad bude likvidován jako odpad komunální – pravidelný odvoz zajištěn 1 x týdně.

VII. Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení v provozovně

V provozovně je hrnec na ohřev lávových kamenů, značka, typ. Massage Stone Heater, Microcomputer model 6.

VIII. Zásady očisty prostředí v provozovně

Provádění úklidu a čistění provozovny vždy po znečistění, nejméně však jednou denně, po ukončení obsluhy každého zákazníka řádné očistění pracovního místa, ukládání požitých nástrojů zvlášť od čistých. Malování se provádí 1x za dva roky.

IX. Podmínky desinfekce a sterilizace v provozovně

Při masáží nedochází k poruše integrity kůže. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Pro každého zákazníka se používají čistě umyté a vydesinfikované nástroje, event. sterilní dle charakteru práce.

Sterilizace: neprovádí se

Desinfekce:
K desinfekci se používají pouze schválené desinfekční prostředky a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem.
• Desinfekce rukou maséra: Detteol, Septoderm, Spitaderm.
• Desinfekce baněk: Desident CaviCide, Cide, Sekusept Forte
• Desinfekce ploch, umyvadel, vodovodních baterií, masážního lehátka – Incidur v 0,5% koncentraci. Střídání s ekvivalentním desinfekčním prostředkem, např. Chloramin v příslušné koncentraci v intervalu 14 dní.
• Nástroje po použití: jsou řádně mechanicky očistěny, omytí horkou vodou s přípravkem saponátu, vydesinfikovány a opláchnuty pitnou vodou.
• Dojde-li k biologickému znečištění nástrojů : po desinfekci desinf. prostředkem s virucidním účinkem mechanicky očistit, omýt horkou vodou s přípravkem saponátu, osušit, uložit do obalu a vysterilizovat
• Postup při kontaminaci povrchů biologickým materiálem: okamžité překrytí ploch, předmětů a nástrojů kontaminovaných biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném desinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím desinfekčního prostředku.

X. Zásady osobní hyg. zaměstnanců

Pečování o tělesnou čistotu je prováděno mytím rukou v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku v umyvadle určeném pro mytí rukou personálu před a po každém poskytnutí služby, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění; k osoušení rukou se používají ručníky pro jednorázové použití, Nošení čistého pracovního oděvu a obuvi po celou provozní dobu. Používání ostatních osobních ochranných pracovních prostředků, které odpovídají prováděné pracovní činnosti a jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob,
– neopouštění provozovny v pracovním oděvu a v pracovní obuvi v průběhu pracovní doby,
– zamezení vstupu zvířat do provozovny s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby.

XI. Lékárnička

(vybavena dle charakteru poskytovaných služeb )

XII. Způsob zacházení s prádlem v provozovně

Provozovna je vybavena prostěradly a ručníky z přírodních materiálů + prostěradly k jednorázovému použití. Praní prádla zajišťuje provozovatel vlastními prostředky (přírodní materiály – praní při teplotě 90°C). Uložení čistého prádla je uloženo v provozovně ve skříni. Transport čistého a použitého prádla je prováděn v igelitových obalech. Ukládání pracovního a civilního oděvu do skříně v provozovně.

 

Provozní řád zpracoval: Martina Hubáčková
Datum: 26. 10. 2011